New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 
แนวทางการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา สำนักงาน กศน. [12/04/2566,11:31:46]
เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือ เกมส์ 2566 [13/03/2566,08:31:46]
การจัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทาง การบริหารงานศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร ธรรมชาติชุมชน [23/02/2566,05:29:53]
สูติบัตรการแข่งขันกีฬา กศน. ภาคเหนือ เกมส์2566 “ONE SPIRIT” วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [31/01/2566,04:09:22]
รายงานการประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของศูนย์ฝึกและพัฒนา อาชีพราษฎรไทยนริเวณชายแดนมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [13/01/2566,02:56:15]
การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก [03/12/2565,10:33:31]
บทคัดย่อ การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในเขตภาคเหนือ [01/12/2565,03:38:11]
รายงานสรุปผล การประชุมประสานแผนและเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา “กศน.ภาคเหนือ เกมส์ ๒๕๖๖” [29/11/2565,08:43:30]
ร่างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 [18/10/2565,09:08:15]
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 [07/10/2565,07:29:18]

แสดงทั้งหมด >>  
 


สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ อ.กาญจนภัสส์ ทวีกิตติกสถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Applicationสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกการจัดการศึกษา กศน.สถาบันกศน.ภาคเหนือ โดยส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการสอน โดยใช้โปรแกรม Preziสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้ารับการอบรมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบรายงานการเงิน ทรัพย์สินงบประมาณสถาบัน กศน.ภาคหนือ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน กศน.ภาคกลาง มาศึกษาดูงานสถาบัน กศน. ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์และสรุปผลคะแนนจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผลสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รองผอ.สนง.กศน.จ.ลำปางคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรจาก ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดอบรมการเผยแพร่ความรู้ในระบบออนไลน์ด้วยเว็บบล็อก


แสดงทั้งหมด >>  
 
[เกล็ดน่ารู้]ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [16/11/2565,08:20:15]
[เกล็ดน่ารู้]พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [17/04/2565,13:30:39]
[เกล็ดน่ารู้]การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17/04/2565,13:29:50]
[เกล็ดน่ารู้]การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง [17/04/2565,13:29:21]
[เกล็ดน่ารู้]การตรวจพัสดุประจำปี [17/04/2565,13:28:45]
[เกล็ดน่ารู้]การจำหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอน [17/04/2565,13:28:08]
[เกล็ดน่ารู้]การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) [17/04/2565,13:27:17]
[เกล็ดน่ารู้]การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [17/04/2565,13:26:29]

แสดงทั้งหมด >>  


แผนที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862
 

slot singapore