New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 
สูติบัตรการแข่งขันกีฬา กศน. ภาคเหนือ เกมส์2566 “ONE SPIRIT” วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [31/01/2566,04:09:22]
รายงานการประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของศูนย์ฝึกและพัฒนา อาชีพราษฎรไทยนริเวณชายแดนมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [13/01/2566,02:56:15]
การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก [03/12/2565,10:33:31]
บทคัดย่อ การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในเขตภาคเหนือ [01/12/2565,03:38:11]
รายงานสรุปผล การประชุมประสานแผนและเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา “กศน.ภาคเหนือ เกมส์ ๒๕๖๖” [29/11/2565,08:43:30]
ร่างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 [18/10/2565,09:08:15]
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 [07/10/2565,07:29:18]
ประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 [18/07/2565,09:17:14]
ประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 [29/06/2565,12:15:18]
รูปเล่มบทเรียนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) [23/05/2565,08:29:15]

แสดงทั้งหมด >>  
 


สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากศน.ภาคเหนือ เกมส์ 2566 "One Spirit"สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือ เกมส์ 2566 "One Spirit"สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai และระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม "ศธ. ศคส. 2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว" ณ กศน.อำเภอปายสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของภาคเหนือกศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาคณะสีภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประจำปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัด ประชุมพิจารณา และตรวจสอบโครงการของ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรำมคำแหงมหาราชสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทย)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมวางแผนการนิเทศงาน กศน. ในเขตภาคเหนือ ประจำ ปีงบประมาณ 2566


แสดงทั้งหมด >>  
 
[เกล็ดน่ารู้]ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [16/11/2565,08:20:15]
[เกล็ดน่ารู้]พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [17/04/2565,13:30:39]
[เกล็ดน่ารู้]การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17/04/2565,13:29:50]
[เกล็ดน่ารู้]การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง [17/04/2565,13:29:21]
[เกล็ดน่ารู้]การตรวจพัสดุประจำปี [17/04/2565,13:28:45]
[เกล็ดน่ารู้]การจำหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอน [17/04/2565,13:28:08]
[เกล็ดน่ารู้]การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) [17/04/2565,13:27:17]
[เกล็ดน่ารู้]การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [17/04/2565,13:26:29]

แสดงทั้งหมด >>  


แผนที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862