New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 26 ธ.ค. 2562

   
 
แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการจัดซื้อ [25/09/2563,04:24:26]
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่า... [19/03/2562,10:17:09]
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน [14/02/2562,11:28:39]
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) [12/02/2562,15:20:22]
ขออนุมัติยืมเงิน [12/02/2562,15:19:16]
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [12/02/2562,15:18:47]
ขออนุญาตใช้รถยนต์ [12/02/2562,15:16:59]
ขออนุมัติจัดกิจกรรม [12/02/2562,15:15:53]
ใบสำคัญรับเงิน [12/02/2562,15:13:57]

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862