New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 26 ธ.ค. 2562

   
 


ศธ.มอบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้เกษียณฯ-รางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ปี 2563ประกวนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563ร่วมการประชุมประชาพิจารณ์ฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ กศน.สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2563จัดการอบรมตามหลักสูตรการวิจัยอย่างง่ายสำหรับครู กศน.จัดเวทีประชาพิจารณ์ นศ.กศน.17 จังหวัดในภาคเหนือการประชุมวางแผนการดำเนินงานกลุ่มสถาบัน กศน. ภาคทั่วประเทศประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือนายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ สถาบันกศน.ภาคเหนือเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับภาคใต้พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมประชุมติดตามการดำเนินงานจัดทำสื่อวีดิทัศน์รายวิชาบังคับออนไลน์สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ครั้งที่ 2ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"ร่วมงานการแถลงผลงานครบรอบ 1 ปีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจรับฟังนโยบาย โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประชุมวางแผนการติดตามและประเมินผล โครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย ฯประชุมประสานแผน ฯ ของสำนักงาน กศน.(ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 253การประชุมคณะจัดทำระบบฐานข้อมูล ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)จัดการประชุม เกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563จัดประชุมชี้แจงวางแผนการนิเทศติดตาม และรายงานโครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงจัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สถาบัน กศน.ภาคเหนือสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมจัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศครึ่งปี 2563การอบรมครูนิเทศก์ ศศช.ผ่านสื่อระบบออนไลน์ร่วมนิเทศติดตามโครงการทุนเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือการนิเทศติดตามงาน ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 8-18 มิ.ย. 2563เติมใจให้กัน ร่วมเเบ่งปันคนยากไร้ บริจาคสิ่งของ "ตู้ปันสุข"จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จัดประชุมจัดทำแผน(IDP) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetingจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการสื่อสารและทำงานผ่านระบบออนไลน์สถาบันกศน.ภาคเหนือ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สนามสอบปลายภาคเรียนที่2/2562ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการเด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือ ปี 2563นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายคนรักษ์พลังงานไฟฟ้าร่วมประชุมประสานแผนเร่งรัดการจัดกิจกรรมไตรมาส 3-4 ของสถาบัน กศน.ภาค ทั้ง 5 ภาคประชุมหาแนวทางการติดตั้ง Solar Cell ให้กับศศช."แม่ฟ้าหลวง"ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2563กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5รมช.กระทรวงศึกษาธิการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน กศน.ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ให้เกียรติมาบรรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงจัดอบรมหลักสูตรครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ก่อนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารีผอ.กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2563ผอ.กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมการจัดทำหลักเกณท์และแบบประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศจัดประชุมการเตรียม การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕ ณ จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ สถาบันกศน.ภาคเหนือเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862