New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 


สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 1สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วม ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว "โครงการปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" เทิดพระเกียรติพ่อและแม่ของแผ่นดินสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/256สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566 – 2570สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2566"ข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพิจารณาแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมประสานแผนและเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2566”สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จัดการประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ เข้ามอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีกับ นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปางสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ "โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ" ประจำปีงบประมาณ 2566ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนมุกดาหาร ด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช. (DM-HACLC)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้ร่วมกันดำเนินการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน กศน.ภาคเหนือสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมแลกเปลี่ยนรู้ ประสบการณ์ และต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก ในการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาประชุมศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"ในเขตภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน. เกมส์ 2566”สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ คนใหม่สถาบัน​ กศน.ภาคเหนือ​ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ถ่ายทำวีดีทัศน์แนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน การดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการที่เป็นจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงาน กศนสถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดงานมุทิตาจิตแด่เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. ในเขตภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. ในเขตภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดงานสัมมนาการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม สนามสอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ การนำความรู้ไปใช้หลังการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูศศช.ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้ารับโล่การปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564สถาบัน กศน..ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Prezi สำหรับครู กศน. และโครงการการการพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป (MobileApplication for education) เพื่อการจัดการศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 256สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมปรับปรุงผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีของครูศูนย์การเรียนชุมชนข้าวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" และสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการนักเรียน โครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 11 รายสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมิน การเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ การประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดบทความข้อมูล คลังความรู้ชุมชน ตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal: TKP) ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน. ภาคเหนือ การประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดสถานศึษา ที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่นในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2565สถาบัน กศน. ภาคเหนือ การประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดแข่งขัน ผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดี ของครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ประจำปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำเนินการนิเทศสนามสอบการประเมินเทียบนะดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือร่วมนิเทศ ติดตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co – Learning Space) ปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จัดประชุมสริมทักษะการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรีสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยมพลัส ระดับประเทศสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ (รอบชิงชนะเลิศ) ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทํารายงานผลการนิเทศงาน กศน. ในเขตภาคเหนือ ประจําปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำเนินการจัด "การสัมมนาก่อนจบหลักสูตร" การอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862