สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการนักเรียน โครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565

สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการนักเรียน โครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายพงศ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ โดยมีนางวราพรรณ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ในหัวข้อ “อาชีพในฝัน” ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพ การเขียนเรียงความภาษาไทย และการประกวดโครงงาน/งานประดิษฐ์ และได้รับเกียรติจาก นายพจนารถ นุกูลคาม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เป็นประธานปิดการประกวดแข่งขันพร้อมมอบ เกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่