สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมปรับปรุงผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีของครูศูนย์การเรียนชุมชนข้าวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" และสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดการประชุมปรับปรุงผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีของครูศูนย์การเรียนชุมชนข้าวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" และสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อปรับปรุงผลงานทั้ง 6 ด้าน ของครูที่ได้รับคัดเลือก จากสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน และตาก ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นรูปแบบเดียวกัน ในการนำเสนอผลงานฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ กพด. ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยมีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุมฯ นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงผลงาน ประกอบด้วย นายจำเริญ มูลฟอง นางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน นางสาวอรวรีย์ ฟองจันทร์ ข้าราชการบำนาญ นางสาวณัชชา สอนสมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจอมทอง และนางรุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงาน ข้ามชาติ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่