สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Prezi สำหรับครู กศน. และโครงการการการพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป (MobileApplication for education) เพื่อการจัดการศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 256

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Prezi สำหรับครู กศน. และโครงการการการพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป (MobileApplication for education) เพื่อการจัดการศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565 โดยคณะผู้นิเทศของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประกอบด้วย นางณิชากร เมตาภรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ นางสาวนัชรี อุ่มบางตลาด ครู ชำนาญการ  นายธนวัฒน์ นามเมือง ครู และนายสราวุธ เบี้ยจรัส นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เพื่อติดตามการดำเนินการการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Prezi การจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป ใช้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการจัดการอบรมครั้งต่อไปในพื้นที่กศน.อำเภอลอง กศน.อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กศน.อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กศน.อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  กศน.อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และกศน.อำเภอเมือง กศน.อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565