สถาบัน กศน..ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2

สถาบัน กศน..ภาคเหนือ โดยนางอริสา ประกอบดีเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมอบแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นายวัลลลพ  สงวนนาม เลขาธิการ กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี