สถาบัน กศน.ภาคเหนือ การนำความรู้ไปใช้หลังการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูศศช.ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาครูศศช.ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ได้ลงพื้นที่ติดตามการนำความรู้ไปใช้หลังการอบรม ของครู ศศช.ที่ผ่านการอบรม ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2565 ทีมติดตามประกอบด้วย นายธีรศักดิ์ ลอยลม และนายเวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว ในพื้นที่ ศศช.ก่อก๋วงใน ศศช.ปู่ดู่ กศน.อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน /ศศช.ลีหวู่ ศศช.แม่ต๋ำน้อย กศน.อำเภอแม่สรวย/ศศช.แม่ตะละ กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงรายและศศช.แม่ก๋า กศน.อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง