สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม สนามสอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดย นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนพัฒนาการศึกษาบน พื้นที่สูง พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ ยศตื้อ  นางสาวสุมาลี อริยะสม และนายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ ได้ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม สนามสอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ กศน.อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนปายวิทยาคาร สนามสอบค่ายโสณบัณฑิต และ กศน.อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สนามสอบ กศน.ตำบลอินทขิล สนามสอบ กศน.ตำบลสันมหาพน โดยแต่ละสถานศึกษามีการบริหารการจัดสอบเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) อย่างเคร่งครัด วันที่ 17 กันยายน 2565