สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดงานสัมมนาการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดงานสัมมนาการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีงบประมาณ 2565 การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ที่ต้องการให้การดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป โดยได้รับเกียรจากนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดงาน และมีนางอริสา ประกอบดี  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารจากสำนักงาน กศน. จังหวัด  ผู้บริหาร กศน. อำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นตรง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 17 จังหวัด ภาคเหนือรวม 239 คน เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานและแนวทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโดยเฉพาะ  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ผลการ ดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ข้อสรุป หรือแนวทางร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวัด ผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งสถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ด้อยและขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่