สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. ในเขตภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2565

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. ในเขตภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการสามารถเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการเกษียณอายุราชการ โดยจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง "สูงวัย...กินอย่างไรให้สมดุล" และ "ชะลอ...ไม่ให้ชรา" โดย วิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และได้รับเกียรติจาก นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. มาเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจแก่ ผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่