New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 26 ธ.ค. 2562


บุคลากรโครงสร้างหน่วยงาน

นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

นางบุษบา มาลินีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกรรณิการ์ ยศตื้อ
ครูชำนาญการ
นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุมาลี อริยะสม
เจ้าหน้าที่บุคลากร
นายณัฐพงษ์ อังคะนาวิน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางดารารัตน์ อัครโชคธีรกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางบุษบา เด็ดขาด
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายมานะ ไชยากุล
พนักงานขับรถ
นายประดิษฐ์ โตตะเคียร
พนักงานบริการ
นางสาวเจนจิรา อภิญารัตน์
นักวิชาการพัสดุ
นายกษิดิส ศรีเอ้ย
พนักงานบริการ
นางวันศรี ฝั้นปันวงค์
พนักงานบริการ (หอพัก)
นายวิชาญ คานนท์
ยามรักษาการณ์
นายแสวง ธรรมกุล
ยามรักษาการณ์
นายเฉลิมพล อินต๊ะเสน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพัชจิราภรณ์ คณะฮุน
นักวิชาการเงิน
นายชัชชัย ประสาทธิการ
พนักงานขับรถ

ส่วนวิจัยและพัฒนา

นายพีระชัย มาลินีกุล
หัวหน้าส่วน
นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธีรศักดิ์ ลอยลม
ครู ชำนาญการ
นางสาววราพร ปันเงินเถาว์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นางณิชากร เมตาภรณ์
หัวหน้าส่วน
นางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนัชรี อุ่มบางตลาด
ครู ชำนาญการ
นายบัญชา มีโชค
พนักงานพิมพ์
นายสราวุธ เบี้ยจรัส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง

นายสมโภช จันทรคำภู
หัวหน้าส่วน
นางทัศนีย์ เปี้ยปลูก
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายรักษก อภิวงศ์คำ
นายธนากร หน่อแก้ว
นายศราวุธ ศรีทินนท์
เจ้าหน้าที่แผนงานโครงการ กพด.
New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862