New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 

     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 05 มี.ค. 2562


บุคลากรโครงสร้างหน่วยงาน

นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ
นายสมชาย เด็ดขาด
รองผู้อำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

นางบุษบา มาลินีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกรรณิการ์ ยศตื้อ
ครูชำนาญการ
นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
นางเหมือนฝัน ยองเพชร
ครู
นางดารารัตน์ อัครโชคธีระกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางบุษบา เด็ดขาด
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายสถาพร เจริญจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมานิต กาใจคำ
พนักงานบริการ
นายไสว คำน้อย
พนักงานบริการ
นายเกษม ไชยวงศ์
พนักงานบริการ
นายคำผล ภูตาสืบ
พนักงานขับรถ
นายมานะ ไชยากุล
พนักงานขับรถ
นายยุทธภูมิ ป้องขันธ์
พนักงานขับรถ
นายประดิษฐ์ โตตะเคียร
พนักงานบริการ
นายสมยศ บุญฟู
พนักงานบริการ
นางสาวเจนจิรา อภิญารัตน์
นักวิชาการพัสดุ
นายกษิดิส ศรีเอ้ย
พนักงานบริการ
นางวันศรี ฝั้นปันวงค์
พนักงานบริการ (หอพัก)
นางประภาพร อภิรมย์เดชา
พนักงานบริการ (หอพัก)
นายวิชาญ คานนท์
ยามรักษาการณ์
นายแสวง ธรรมกุล
ยามรักษาการณ์
JanajsAbababa Ba

ส่วนวิจัยและพัฒนา

นายพีระชัย มาลินีกุล
หัวหน้าส่วน
นางอรวรรณ ฟังเพราะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรสาพร หม้อศรีใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธีรศักดิ์ ลอยลม
ครู ชำนาญการ
นางสาววราพร ปันเงินเถาว์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นางณิชากร เมตาภรณ์
หัวหน้าส่วน
นางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุมิตรา ปิยะจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

ส่วนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายนิพนธ์ ณ จันตา
หัวหน้าส่วน
นางสาวนัชรี อุ่มบางตลาด
ครู ชำนาญการ
นางสาวกมลธรรม ชื่นพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายบัญชา มีโชค
พนักงานพิมพ์

ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง

นายสมโภช จันทรคำภู
หัวหน้าส่วน
นางทัศนีย์ เปี้ยปลูก
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862