หนังสือคู่มือในโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนในเอเชียและแปซิฟิก (ฉบับแปลไทย)

เล่มที่ 1. คู่มือครูการศึกษานอกโรงเรียน แปลโดย ดร.สุชิน เพ็ชรักษ์
     - E-book  

     - PDF     

 

เล่มที่ 2. คู่มือผลิตสื่อการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น แปลโดย อาจารย์วิชัย อานามนารถ

     - E-book 

     - PDF 

เล่มที่ 3. การวางแผนและการบริหารจัดการศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) แปลโดย อาจารย์วิชัย อานามนารถ

     - E-book 

     - PDF format 

เล่มที่ 4. คู่มือการจัดการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ แปลโดย อาจารย์วิชัย อานามนารถ

     - E-book 

     - PDF วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 03:48:20 น.