ขอความร่วมมือผู้ที่เข้ารับบริการหรือมาติดต่องานในส่วนราชการปลัดกระทรวงศึกษาธิการกรอกแบบความคิดเห็น

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือผู้ที่เข้ารับบริการหรือมาติดต่องานในส่วนราชการปลัดกระทรวงศึกษาธิการกรอกแบบความคิดเห็น (แบบวัดเกี่ยวข้องกับการสะท้อนและแสดงความคิดเห็นของบุคคลภายนอกที่มีต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ดาวน์โหลดเอกสารลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:39:12 น.