New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 

     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 28 พ.ย. 2561

จำนวนหย่อมบ้านและประชากร จำแนกเป็นรายจังหวัด


จังหวัด จำนวนหย่อมบ้าน จำนวนประชากร
กาญจนบุรี 177 84,933
ประจวบคีรีขันธ์ 17 7,781
เพชรบุรี 35 9,551
ราชบุรี 60 24,587
สุพรรณบุรี 11 3,722
กำแพงเพชร 33 8,594
เชียงราย 506 221,196
เชียงใหม่ 1,310 322,709
ตาก 480 145,079
น่าน 256 90,787
พิษณุโลก 60 28,671
เพชรบูรณ์ 66 24,938
แพร่ 46 18,877
แม่ฮ่องสอน 572 127,503
ลำปาง 80 16,674
ลำพูน 64 29,124
สุโขทัย 18 6,025
อุทัยธานี 36 8,936
พะเยา 52 21,925
เลย 2 1,537
รวม 766 1,203,149

ข้อมูลจาก : กลุ่มพัฒนาการจัดการเรียนบนพื้นที่สูงและโครงการตามพระราชดำริ

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862