New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 26 ธ.ค. 2562

คณะกรรมการสถานศึกษา


สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ

นายจีระพงษ์  แสงวณิช
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

พระจินดารัตนาภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นายสันทัด  บรรลือ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม

     

นายถวิล  กุญชร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองการปกครอง

พันตำรวจโทหญิง ชนัดดา  บุญยฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ

     

นายวิเชียร  บุญทา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางนิตยา  แสงเล็ก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข

 


New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862