New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 

     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 05 มี.ค. 2562

การจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง 
              เมื่อ ปี พ.ศ.2523 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้เริ่มดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงรูปแบบศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) ขึ้น และต่อมาในปี พ.ศ.2539 การจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงรูปแบบดังกล่าว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่เป็น ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” นับจนถึงปี 2560 มีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จำนวน 759 ศศช. อยู่ในเขตภาคเหนือ 9 จังหวัด 60 อำเภอ จำนวน 735 ศศช. ภาคกลาง 4 จังหวัด 7 อำเภอ จำนวน 23 ศศช. และภาคใต้ 1 จังหวัด 1 อำเภอ จำนวน 1 ศศช.

 
New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862