New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 26 ธ.ค. 2562

โครงสร้างหน่วยงาน

ส่วนอำนวยการ

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานและพัฒนาระบบงานธุรการและสารบรรณ  งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร งานประชาสัมพันธ์ งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ งานแผนงานงานสารสนเทศและประกันคุณภาพสถานศึกษา งานเลขานุการสถาบันฯ  ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

ส่วนวิจัยและพัฒนา

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับบริบทของภาค พัฒนามาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องโดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาชาติ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการวัดผลการศึกษาแก่สถานศึกษาในภูมิภาคและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา จัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประเภทการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต สังคมและชุมชนให้กว้างขวางทั่วถึง  ในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อม มีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตในชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง พัฒนาหลักสูตร สื่อ  กิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริและเครือข่าย  และพัฒนามาตรฐานการศึกษาบนพื้นที่สูง
New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862