สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ข่าวกิจกรรม สถาบัน กสร.ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ดีเด่น และเกณฑ์การคัดเลือกห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่และ โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่และ โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับครูในยุคดิจิทัล” สำหรับใช้จัดอบรมครู สังกัด สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมให้การต้อนรับศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อยกร่างหลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ข้าราชการครู สังกัด สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียด