สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่ง : กรมส่งเสริมการเรียนรู้