สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบัน สกร.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนืองในวัน“วันนวมินทรมหาราช”

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน สกร.ภาคเหนือ
พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสถาบัน สกร.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด พัฒนาปรับภูมิทัศน์สถานที่ราชการในบริเวณ สถาบัน สกร.ภาคเหนือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” ณ สถาบัน สกร.ภาคเหนือ