สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการ ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

คำสั่ง : กรมส่งเสริมการเรียนรู้