สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

    สถาบัน สกร.ภาคเหนือโดยส่วนวิจัยและพัฒนา จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2566 ให้กับสำนักงาน สกร.จังหวัด 15 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ ที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย สำนักงาน สกร.จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์และอุทัยธานี ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สถาบัน สกร.ภาคเหนือ