สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น

ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ผลิตโดย : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
ตอนที่ 1

บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่องที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องที่ 2 การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ

ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
ตอนที่ 2
บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
– การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ

 • ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
  ตอนที่ 3
  บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  – ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา และเทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  – ปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จ


  ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
  ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ

ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
ตอนที่ 4

บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้
เรื่องที่ 1 ความหมายและความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ เรื่องที่ 2 ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้

ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ

ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
ตอนที่ 5
บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้
เรื่องที่ 3 แหล่งเรียนรู้สำคัญในชุมชน

ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ

 • ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
  ตอนที่ 6
  บทที่ 3 การจัดการความรู้
  เรื่องที่ 1 ความหมายความสำคัญและหลักการของการจัดการความรู้

  ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
  ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ

ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
ตอนที่ 7

บทที่ 3 การจัดการความรู้
เรื่องที่ 2 การรวมกลุ่มเพื่อต่อยอดความรู้

ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ

ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
ตอนที่ 8
บทที่ 3 การจัดการความรู้
เรื่องที่ 3 การฝึกทักษะกระบวนการจัดการความรู้ด้วยตนเองและกระบวนการจัดการความรู้ด้วยการรวมกลุ่มปฏิบัติการ
เรื่องที่ 4 การจัดการวารสานเทศเผยแพร่องค์ความรู้

ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ

 • ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
  ตอนที่ 9
  บทที่ 4 คิดเป็น
  เรื่องที่ 1 ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่/การศึกษานอกระบบ

  ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
  ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ

ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
ตอนที่ 10

บทที่ 4 คิดเป็น
เรื่องที่ 1 ปรัชญาการคิดเป็น


ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ

ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
ตอนที่ 11
บทที่ 4 คิดเป็น
เรื่องที่ 2 ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในกระบวนการของการคิดเป็น

ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ

 • ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
  ตอนที่ 12
  บทที่ 4 คิดเป็น
  เรื่องที่ 3 กระบวนการการคิดการแก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็น ตัวอย่างการนำไปปฏิบัติในวิถีการดำเนินชีวิ

  ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
  ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ

ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
ตอนที่ 13

บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย
เรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์ของการวิจัยอย่างง่าย
เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการวิจัยอย่างง่าย

ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ

ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
ตอนที่ 14
บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย
เรื่องที่ 3 สถิติง่าย ๆ เพื่อการวิจัย

ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ

 • ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
  ตอนที่ 15
  บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย
  เรื่องที่ 4 เครื่องมือการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล


  ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
  ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ

ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
ตอนที่ 16

บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย
เรื่องที่ 5 การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย

ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ

ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
ตอนที่ 17
บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของการพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญของศักยภาพหลักของพื้นที่
เรื่องที่ 2 กลุ่มอาชีพใหม่ 5 ด้าน และศักยภาพหลักของพื้นที่

ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ

 • ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
  ตอนที่ 15
  บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของการพัฒนาอาชีพ
  เรื่องที่ 3 ตัวอย่างการวิเคราะห์ศักยภาพหลักของพื้นที่


  ครูผู้สอน : วรินทร์ศิญา ถาน้อย กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
  ผลิตโดย : สถาบัน กสร.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กสร.ภาคเหนือ