สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ทำเนียบผู้บริหาร สกร.

นายธนากร ดอนเหนือ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้