สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

นิเทศการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา

ระหว่าง 16-17 กันยายน 2566 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดย นางบุษบา มาลินีกุล หัวหน้าส่วนอำนวยการ นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์
นางกรรณิการ์ ยศตื้อ และนางสาวสุมาลี อริยะสม นิเทศการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของ สถานศึกษา สังกัด สกร.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ในพื้นที่ กลุ่มอิงดอย ประกอบด้วย

  • สนามสอบของ สกร.อำเภอบ่อเกลือ ปัว และท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • สนามสอบของ สกร.อำเภอภูซาง เชียงคำ และจุน จังหวัดพะเยา

จากการนิเทศพบว่าสถานศึกษาทุกแห่ง มีการดำเนินการสอบตามแนวปฏิบัติการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนด ทั้งด้านสถานที่ดำเนินการสอบมีความเหมาะสม ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด แบบทดสอบมีความชัดเจน
ขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรของ สกร.อำเภอ ทุกแห่งที่ได้ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพ
การดำเนินการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป