สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

นิเทศการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 คณะนิเทศสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ประกอบด้วย นายเวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว นายสมบัติ
สร้อยจักร และนายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ ครู สถาบัน สกร.ภาคเหนือ นิเทศการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของ สถานศึกษา สังกัด สกร.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ

  • สกร.อำเภออมก๋อย ณ ศศช.ห้วยปูหลวง และ ศศช.ห้วยแห้ง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • สกร.อำเภอฮอด สนามสอบโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
  • สกร.อำเภอเมืองลำพูน ณ สนามสอบ ศกร.ตำบลประตูป่า และ สนามสอบ ศกร.ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
  • สกร.อำเภอป่าซาง ณ สนามสอบ โรงเรียนป่าซางวิทยาคม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
  • สกร.อำเภอแม่ทา ณ สนามสอบ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
การดำเนินการจัดสอบฯ ของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดำเนินตามกฏระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ มีการประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่จัดสอบเหมาะสม เดินทางสะดวก
ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและกรรมการคุมสอบทุกท่านที่อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้การต้อนรับอย่างดี