สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

บทคัดย่อ การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในเขตภาคเหนือ

ผู้ศึกษา  : นางอริสา ประกอบดี
ปีที่ศึกษา : 2565