สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ….

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT)
ข้อมูลการรับฟัง (law.go.th)