สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพัก 2 ชั้น สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)