สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)