สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ประกาศรายชื่อผลตัดสินการประกวดคลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต”