สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พศ. 2567

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พศ. 2567 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมา ในรูปแบบการนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จและมีความโดดเด่น พร้อมทั้งหาแนวทางในการพัฒนางาน ได้รับเกียรติจาก นายกาเรียน ยืนยงชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดในเขตภาคเหนือ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 35 คน ซึ่งแบ่งการประชุมออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยภาคเช้าได้รับเกียรติจาก นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และคณะ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ และภาคบ่ายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์