สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ผู้บริหาร


นายสังข์  กาญจนเพิ่มพูน
ผู้อำนวยการ
สถาบัน สกร.ภาคเหนือ


นางอริสา  ประกอบดี
รองผู้อำนวยการ
สถาบัน สกร.ภาคเหนือ