สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ระบบรับสมัครหลักสูตรสำหรับอบรม ครู ศศช./ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอร์แกน พื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ

ระบบรับสมัครหลักสูตรสำหรับอบรม ครู ศศช./ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอร์แกน พื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ จำนวน 4 หลักสูตร จะเปิดทำการรับสมัครในระบบตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 

คำชี้แจง

1. ใบสมัครนี้เป็นใบสมัครที่ใช้ในการสมัครเข้ารับอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ของสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

       1) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู ศศช. ด้านทักษะการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จำนวน 22 ชั่วโมง (3 วัน) จะจัดอบรมระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 (เป้าหมาย 50 คน)

       2) หลักสูตรการพัฒนาครู ศศช. ด้านการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยวิดีโอคอนเทนต์ จำนวน 30 ชั่วโมง (4 วัน) จะจัดอบรมระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2567 (เป้าหมาย 100 คน)

       3) หลักสูตรการพัฒนาทักษะครู ศศช. ด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วย Google Application จำนวน 40 ชั่วโมง (4 วัน) จะจัดอบรมระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2567 (เป้าหมาย 50 คน)

       4) หลักสูตรการพัฒนาครู ศศช. ด้านการพัฒนาและจัดการผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง จำนวน 22 ชั่วโมง (3 วัน) จะจัดอบรมระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2567(เป้าหมาย 50 คน)

2. ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อแนบไฟล์ตามหลักสูตรที่สมัคร 

3. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้ารับการอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร 

4. กรณีที่ท่านต้องการสำรองการสมัครหลักสูตรอื่น ๆ ให้ท่านเลือกสำรองการสมัคร โดยเรียงตามลำดับความต้องการสำรองหลักสูตรที่ต้องการสมัครเข้ารับการอบรม

5. ขอให้ท่านอ่านเงื่อนไขและคุณสมบัติของการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ต้องการสมัครให้เข้าใจก่อนยื่นใบสมัคร

6. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จะพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมจากคุณสมบัติเป็นอันดับแรกและเรียงตามลำดับการสมัครตามระบบการสมัครออนไลน์