สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

รายนามผู้ลงนามถวายพรชัยมงคล
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗