สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับเพื่อพบปะหารือและประสานความร่วมมือ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.)

วันที่  10 พฤศจิกายน 2566  สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นำโดย นางอริสา  ประกอบดี รองผู้อำนวยการ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ  ได้ให้การต้อนรับนายวันเฉลิม ฤทธิมนต์   นักวิชาการสาธารณสุข   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพ และคณะบุคลากร
เจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) ซึ่งได้มาพบปะหารือและประสานความร่วมมือ โดยมีประเด็นการหารือ ดังนี้  1) การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย  ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน  ตามที่ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันไว้   2) การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (DM-HACLC)  ในการเชื่อมโยงข้อมูลระบบมาใช้ในการบริหารจัดการ  โดยมีบุคลากรของส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง และส่วนอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการพบปะและการประสานงานในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม1 อาคารสัมมนา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ