สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบัน สกร.ภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบัน สกร.ภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ
เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบบริเวณพิพิธภัณฑ์มิวเซียมลำปาง โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความรักความเทิดทูน แสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตา และน้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของพระองค์ ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า