สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ปรัชญา
มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้จากการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ มุ่งจัด ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

เอกลักษณ์
วิชาการเด่น เป็นมาตรฐาน

พันธกิจ
. จัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนำไปสู่การศึกษาตลอดชีวิตและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน สถานศึกษา กศน. และภาคีเครือข่ายในภูมิภาคเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ
กลยุทธ์ที่ ๒ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมเพื่อจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการ หน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัด กศน. ภาคีเครือข่ายและชุมชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

๑. ประชาชน/บุคลากรกศน.ในเขตภาคเหนือ ได้รับโอกาสทางการศึกษา การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง
๒. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ วิจัย พัฒนาหลักสูตรสื่อ นวัตกรรมและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบสนองกับบริบทของ
พื้นที่ภาคเหนือตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
๓. บุคลากร สังกัด สำนักงาน กศน.ในเขตภาคเหนือ/ภาคีเครือข่าย ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนา ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย
. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
๕. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ