สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา แนวทางการบริหารการศึกษา และทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษา“SDGs” เป้าหมายที่ 4 (Quality Education การศึกษาที่เท่าเทียม)

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา แนวทางการบริหารการศึกษา และทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษา“SDGs” เป้าหมายที่ 4 (Quality Education การศึกษาที่เท่าเทียม)

โดยนายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดพิธีเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2566 โดยมี Ms.Rika Yorozu ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวง ศึกษาธิการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี