สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาและบุคลากร สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ภูมิภาค

วันที่ 20-22 กันยายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยมีนางอริสา ประกอบดี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาและบุคลากร สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ภูมิภาค

โดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง รองอธบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประธานพิธีเปิดการประชุมฯ ในการนี้นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งผู้บริหารส่วนกลาง
ผู้บริหารสำนักงาน สกร.จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นตรง ผู้บริหาร สกร.อำเภอ ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม