สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 สถาบัน สกร.ภาคเหนือ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ ฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สกร.ภาคเหนือ เป็นประธาน และมีนายจำเริญ มูลฟอง ข้าราชการบำนาญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมกับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ