สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบชนิดที่ตรวจด้วยเครื่อง จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบชนิดที่ตรวจด้วยเครื่อง จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามรายวิชาในกำหนดการสอบระหว่างวันที่ 16 –17 กันยายน 2566 ให้แก่สถานศึกษา สังกัด สำนักงาน สกร.จังหวัด 17 จังหวัดในพื้นที่บริการของสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จำนวน 197 สนามสอบ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องกระดังงา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ