สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมประชุมการมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียรู้ภาคเหนือ โดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมการมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

โดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุมการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีนางสาว ทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเรียนรู้ ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและให้ข้อแสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/
ศูนย์ส่วนกลาง, ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/กทม. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมนวมินทราชินูทิศ 1 อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์