สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนา/ปรับปรุงงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ New GFMIS Thai และการจ่ายเงิน การรับเงิน การนำเงินส่งคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ ครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนา/ปรับปรุงงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ New GFMIS Thai และการจ่ายเงิน การรับเงิน การนำเงินส่งคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดลำปาง โดย สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

แชร์

Facebook