สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือแนวทางในการพิจารณา และคัดเลือก Best Practice

  สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือแนวทางในการพิจารณา และคัดเลือก Best Practice เพื่อจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเผยแพร่ให้กับบุคลากร สกร.ในเขตภาคเหนือ และผู้สนใจทั่วไป ในการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ สกร. ในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2567 โดยมีนายศุภกร ศรีศักดา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ประธานกลุ่มศูนย์จังหวัด 4 กลุ่มโซน เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เป็นกรรมการและเลขานุการ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ 

แชร์

Facebook