สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นำโดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน สกร. ภาคเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรส่วนวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได้รับเกียรติจาก นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการประชุม และนายสุรเกียรติ รัตนรอด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ เป็นผู้กล่าวรายงานแก่ที่ประชุม ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น ดินแดง กรุงเทพมหานคร

แชร์

Facebook