สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ DM-HACLC

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ DM-HACLC โดยมี นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายศุภกร ศรีศักดา ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้คำปรึกษาและแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษานำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการและวางแผน ในการจัดการศึกษา ในชุมชนบนพื้นที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้าน ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิ.ย. 2567 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ 

แชร์

Facebook