สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2567

      วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567 ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ มอบหมายให้ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ลงพื้นที่นิเทศติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2567 และสภาพการจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย โดยแบ่งลงพื้นที่ออกเป็น 2 สาย
      สายที่ 1 ลงพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ประกอบด้วย นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวสุมาลี อริยะสม ครูชำนาญการพิเศษ และนายธนากร หน่อแก้ว ครูชำนาญการ 
      สายที่ 2 ลงพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อำเภอปง จังหวัดพะเยา และอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ประกอบด้วย นางสาวกาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ ครู และนายสมบัติ สร้อยจักร ครู สถาบัน สกร.ภาคเหนือ

แชร์

Facebook