สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันปิยมหาราช”

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 “วันพระปิยมหาราช” คณะข้าราชการครู และบุคลกรทางการศึกษา สถาบันส่งสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมกล่าวนำคำปฏิญาณว่า “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สถานีรถฟนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง